Korfantego 32A/IV – 22.04.2024 r.

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

w dniu 22.04.2024 r. o godz. 9.30 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4) rozpocznie się V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr IV usytuowanego w budynku przy al. KORFANTEGO 32A
________________________________________
● FORMA ZBYCIA: Sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
● POWIERZCHNIA LOKALU: 18,55 m²
● POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
● SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
● KONDYGNACJA: parter
● STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu.
● UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 3.962/100.000
● NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 467 i 469/3 o łącznej powierzchni 656 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00082349/3
● UWAGI: Główny wodomierz dla nieruchomości znajduje się w piwnicy budynku przy al. Korfantego 32
● OBCIĄŻENIA: Nieruchomość jest wolna od obciążeń
● PRAWA, ROSZCZENIA I UPRAWNIENIA:
1. Uprawnienie z nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności drogi po działce nr 466, objętej księgą wieczystą nr GL1G/00041305/4, polegającej na prawie przejścia i przejazdu – na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiącej działkę nr 467, objętą księgą wieczystą nr GL1G/00082349/3 w zamian za utrzymanie obciążonej działki w należytym stanie i porządku.
2. Uprawnienie z odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebność przejścia i przejazdu, na prawie użytkowania wieczystego położonej w Gliwicach działki gruntu numer 469/1 objętej księgą wieczystą GL1G/00028933/8, w miejscu istniejącego przejazdu, to jest przez bramę przejazdową w budynku położonym przy al. W. Korfantego numer 30 a-b oraz drogą wewnętrzną o szerokości 4,30m i długości 27,20 m, o powierzchni 116,96 m2, a następnie istniejącą drogą wewnętrzną przebiegającą od strony podwórza do granicy działki numer 469/2 pasem szerokości 4,30m i długości 4,00 m od strony południowo-zachodniej i długości 5,80 m od strony północno-wschodniej, o powierzchni 21,00 m2, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych położonych w Gliwicach, obręb ewidencyjny Stare Miasto, działek gruntu numer 469/2 i numer 468 objętych księgą wieczystą numer GL1G/00070402/6. Przebieg służebności jest oznaczony kolorem zielonym na kopii mapy stanowiącej załącznik numer 1 do aktu notarialnego Rep. A numer 7216/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
3. Uprawnienie z odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przejścia i przejazdu, na prawie użytkowania wieczystego położonej w Gliwicach działki gruntu numer 469/1 objętej księgą wieczystą nr GL1G/00028933/8, w miejscu istniejącego przejazdu, to jest przez bramę przejazdową w budynku położonym przy al. W. Korfantego numer 30 a-b oraz drogą wewnętrzną o szerokości 4,30 m i długości 27,20 m, o powierzchni 116,96 m2, a następnie pasem szerokości 3,00 m i długości 13,00 m o powierzchni
39,00 m2 w miejscu istniejącej drogi wewnętrznej, do granicy działki numer 466, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych położonych w Gliwicach, obręb ewidencyjny Stare Miasto, działek gruntu numer 469/3 i numer 467, objętych księgą wieczystą nr GL1G/00082349/3. Przebieg tej służebności jest oznaczony kolorem zielonym na kopii mapy stanowiącej załącznik numer 2 do aktu notarialnego Rep. A numer 7216/2013 z dnia 21 grudnia 2018 roku.
Nabywca lokalu użytkowego nr IV zostanie obciążony kosztami ustanowienia ww. służebności w wysokości 991,04 zł powiększonymi o 23% podatek VAT w wysokości 227,94 zł, co daje łączną kwotę 1.218,98 zł.
● W przetargach ogłoszonych na dni: 04.09.2023 r., 06.11.2023 r., 08.01.2024 r., 19.02.2024 r. nie wyłoniono nabywcy
● W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na dzień 08.04.2024 r.
● W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do dnia 04.04.2024 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32 339-29-97

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 22.300,00 zł
Wadium: 1.200,00 zł
Minimalne postąpienie: 230,00 zł
________________________________________

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
a. wniesienie do 16.04.2024 r. wadium na konto ZGM w MILLENNIUM BANK 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto Zakładu). Tytuł wpłaty: (,,Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”).
b. okazanie na przetargu dowodu osobistego/paszportu przez uczestnika/uczestników przetargu,
c. przedłożenie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem,
d. w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
e. przedłożenie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).
f. stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności. Spóźnienie się na przetarg spowoduje wykluczenie z licytacji,
g. ponadto prosimy o przekazanie ze strony www.zgm-gliwice.pl : wypełnionego formularza elektronicznego znajdującego się w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/FORMULARZE-PRZETARG) wraz z kopią dowodu wpłaty wadium lub danych znajdujących się w formularzu mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub złożenie w wersji papierowej do Biura Podawczego.

2. Osoby, które nie spełniają warunków a-f nie zostaną dopuszczone do udziału w licytacji.

3. Wpłacone wadium podlega:
– zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta który wygra przetarg,
– zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
– przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

4. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
– zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego,
– poniesienia ewentualnych kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej oraz ustanowienia lub ujawnienia służebności

5. Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32 338-39-53.

6. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (Pl. Inw. Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych Uchwał RM w Gliwicach. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
• zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art.6 ust.1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej,
Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów
5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych
6. do momentu jej wycofania.
Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
8. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
9. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Skip to content