Sprzedaż na rzecz najemców

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO LUB DOMU JEDNORODZINNEGO NA RZECZ NAJEMCY

Warunki ubiegania się o wykup mieszkania komunalnego:

 • umowa najmu na czas nieokreślony;
 • niezaspokojone w inny sposób (to znaczy poza ww. lokalem mieszkalnym lub domem jednorodzinnym) potrzeby mieszkaniowe;
 • brak zaległości czynszowych;
 • brak zaległości względem miasta Gliwice;
 • złożenie wniosku o wykup lokalu mieszkalnego (link do formularza) z załącznikami:
 • aktualną umową najmu wraz z ewentualnymi aneksami (kserokopią potwierdzoną za zgodność przez ZBM I TBS / ZBM II TBS),
 • aktualnym zaświadczeniem o niezaleganiu w opłatach czynszowych (wydanym przez ZBM I TBS / ZBM II TBS).

Zasady korzystania z bonifikaty:

 • aktualna wysokość bonifikaty: 60% ceny sprzedaży;
 • z bonifikaty można skorzystać jeden raz;
 • warunkiem przyznania bonifikaty jest niekorzystanie w czasie trwania stosunku najmu z umorzeń zadłużenia z tytułu czynszu lub innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu (lub zwrot całości należności, które zostały umorzone);
 • bonifikata może zostać udzielona najemcom, którzy złożą wniosek o wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do 31 grudnia 2022r.

Decyzja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży podejmowana jest zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa miejscowego, a także zasadami racjonalnego gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO LUB GARAŻU NA RZECZ NAJEMCY

Warunki ubiegania się o wykup lokalu użytkowego lub garażu:

 • brak zaległości czynszowych;
 • brak zaległości względem miasta Gliwice;
 • złożenie wniosku o wykup lokalu użytkowego (link do formularza) z załącznikami:
 • aktualną umową najmu wraz z ewentualnymi aneksami (kserokopią potwierdzoną za zgodność przez ZBM I TBS / ZBM II TBS),
 • aktualnym zaświadczeniem o niezaleganiu w opłatach czynszowych (wydanym przez ZBM I TBS / ZBM II TBS).

Decyzja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży podejmowana jest zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa miejscowego, a także zasadami racjonalnego gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

Skip to content