Lokale mieszkalne do remontu

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI
DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU I UBIEGAJĄ SIĘ O WYNAJĘCIE
MIESZKANIA ZAKWALIFIKOWANEGO DO REMONTU
W związku z wejściem w życie Uchwały nr XXXVI/755/2022 Rady Miasta
Gliwice z dnia 12 maja 2022 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach informuje, że:

 • osoby, które w kolejnych okresach rocznych, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku nie złożą wniosku na żaden z lokali do remontu prezentowanych zgodnie z § 24 ust. 1 i 4 Uchwały, zostaną wykreślone z rejestru.
  LOKALE DO REMONTU PREZENTOWANE SĄ W KAŻDY PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA, NA OKRES 5 DNI ROBOCZYCH.
 • wskazanie mieszkania do remontu nie może nastąpić w stosunku do:
  – osoby, która została umieszczona na rocznych listach podstawowej i dodatkowej,
  – osoby, która posiada zaległości lub miała umorzone zaległości z tytułu korzystania z lokali
  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice,
  – osoby, która nie spełnia warunków wynikających z zapisów Rozdziałów 10-12 cytowanej
  Uchwały na dzień wskazywania lokalu.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (ZGM) INFORMUJE, ŻE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 ROKU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU  O WYNAJĘCIE MIESZKANIA ZAKWALIFIKOWANEGO DO REMONTU

O otrzymanie mieszkania zakwalifikowanego do remontu mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają warunki:

 1. są członkami wspólnoty samorządowej Miasta Gliwice i nie figurują w dotychczasowym rejestrze osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu;
 2. nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych;
 3. spełniają kryterium dochodowe określone w § 2 pkt. 6 lit. c Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta

Gliwice (Uchwały nr XXXVI/755/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 maja 2022 roku):

KRYTERIUM DOCHODOWE DOTYCZĄCE OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ  O WYNAJĘCIE LOKALU ZAKWALIFIKOWANEGO DO REMONTU (WNIOSKI ZŁOŻONE PO DNIU 1 WRZEŚNIA 2005 ROKU) OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 MARCA 2023 ROKU
 ODDO
gospodarstwo jednoosobowe2 382,67  zł/miesiąc5 559,54  zł/miesiąc
(przekracza 150 % najniższej emerytury)(nie przekracza 250 % najniższej emerytury)
gospodarstwo wieloosobowe1 588,45  zł/osobę/miesiąc3 971,10  zł/osobę/miesiąc
(przekracza 100 % najniższej emerytury)(nie przekracza 175 % najniższej emerytury)

* kwoty kryterium ulegają zmianie od 1 marca każdego roku, zgodnie z wysokością najniższej emeryturyZakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że lista mieszkań zakwalifikowanych do remontu będzie udostępniana w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, najbliższy termin to 2 października 2023 roku.Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach informuje, że podania o wynajęcie lokali z prezentowanych list lokali do remontu od dnia 1 czerwca 2023 roku można składać w terminie ważności publikowanej listy w formie papierowej poprzez złożenie w Biurze Podawczym lub za pośrednictwem placówki pocztowej, a w formie elektronicznej wyłącznie poprzez platformę  e-PUAP (podanie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Podania przekazane drogą mailową nie będą brane pod uwagę przy sporządzaniu listy 10 najniższych numerów wniosków osób, które ubiegały się o wynajęcie lokali do remontu.

Misja ZGM Gliwice

Misją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta Gliwice oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

Skip to content