Lokale mieszkalne do remontu

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI
DO 31 GRUDNIA 2005 ROKU I UBIEGAJĄ SIĘ O WYNAJĘCIE
MIESZKANIA ZAKWALIFIKOWANEGO DO REMONTU
W związku z wejściem w życie zmian do Uchwały Nr V/82/2015 Rady Miasta
Gliwice z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice z późn. zm., Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach informuje, że:

 • osoby, które w kolejnych okresach rocznych, począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku nie złożą wniosku na żaden z lokali do remontu prezentowanych zgodnie z § 24 ust. 1 i 4 Uchwały, zostaną wykreślone z rejestru.
  LOKALE DO REMONTU PREZENTOWANE SĄ W KAŻDY PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA, NA OKRES 5 DNI ROBOCZYCH.
 • wskazanie mieszkania do remontu nie może nastąpić w stosunku do:
  – osoby, która została umieszczona na rocznych listach podstawowej i dodatkowej,
  – osoby, która posiada zaległości lub miała umorzone zaległości z tytułu korzystania z lokali
  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice,
  – osoby, która nie spełnia warunków wynikających z zapisów Rozdziałów 10-12 cytowanej
  Uchwały na dzień wskazywania lokalu.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (ZGM) INFORMUJE, ŻE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 ROKU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU  O WYNAJĘCIE MIESZKANIA ZAKWALIFIKOWANEGO DO REMONTU

O otrzymanie mieszkania zakwalifikowanego do remontu mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają warunki:

 1. są członkami wspólnoty samorządowej Miasta Gliwice i nie figurują w dotychczasowym rejestrze osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu;
 2. nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych;
 3. spełniają kryterium dochodowe określone w § 2 pkt. 6 lit. c Uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta

Gliwice (tekst jednolity: Uchwała Nr XIII/217/2020 Rady Miasta Gliwice z  dnia 13 lutego 2020 roku):

KRYTERIUM DOCHODOWE OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 MARCA 2022 ROKU*

* kwoty kryterium ulegają zmianie od 1 marca każdego roku, zgodnie z wysokością najniższej emerytury

kryterium dochodowe

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że lista mieszkań zakwalifikowanych do remontu będzie udostępniana w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, najbliższy termin to 4 lipca 2022 roku.

 

 Lista lokali mieszkalnych zakwalifikowanych do remontu z dnia 6 czerwca 2022 roku

05_ Lista mieszkań do remontu 06.06.2022

wyniki z listy opublikowanej w dniu 9 maja 2022 roku

04_wykaz 10 numerów 09_05_2022

 Aktualizacja numerów wniosków osób uprawnionych do ubiegania się o wynajęcie lokalu mieszkalnego do remontu

Wykaz osób uprawnionych do ubiegania się o wynajęcie mieszkania do remontu wraz nowymi numerami wniosków jest aktualny na dzień 1 czerwca 2022 roku.

Przedmiotowy wykaz nie zawiera nazwisk osób, które będą uprawnione do wybierania lokali do remontu od dnia 5 czerwca 2022 roku.

Osoby, które otrzymały informację o umieszczeniu ich nazwiska na liście osób uprawnionych z dniem 5 czerwca 2022 roku proszone są o kontakt telefoniczny z Działem Gospodarowania Lokalami tut. Zakładu (tel. 32 338-39-66), celem uzyskania informacji o aktualnym numerze wniosku.


Lista osób uprawnionych do ubiegania się o lokale do remontu, które złożyły wnioski do dnia 31 grudnia 2005 roku:

aktualizacja 2022

Lista osób uprawnionych do ubiegania się o lokale do remontu, które złożyły wnioski po dniu 1 września 2015 roku:

aktualizacja 2022

 

 

Misja ZGM Gliwice

Misją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta Gliwice oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

Skip to content