Informacja o ochronie danych osobowych zbieranych przez ZGM

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu:
 • Wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz przepisów szczegółowych dotyczących wykonywanych zadań – w takim przypadku niepodanie wymaganych danych będzie skutkowało konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa,
 • Zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw (art. 6, ust.1, pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej)
 • Zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w budynku ZGM (art. 9a i art.50 ustawy o samorządzie gminnym) –w siedzibie ZGM funkcjonuje monitoring rejestrujący obraz (w tym wizerunek osób)
 • Sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji. W sytuacji, gdy zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych również w innym celu i zakresie zostaną wówczas Państwo poinformowani o podstawach przetwarzania tych danych.
 • Zawierania i wykonywania umów w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi – w tym przypadku niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. Gdy obowiązek ujawnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa, ich niepodanie będzie niosło za sobą skutek wynikający wprost z tych przepisów.
 1. Współadministratorami danych osobowych są: Prezydent Miasta Gliwice, wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskie jednostki organizacyjne wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1. „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”, w imieniu których działają kierownicy, zgodnie z Zarządzeniem organizacyjnym Prezydenta Miasta nr 84/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych (link do zarządzenia: https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf)
 2. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawienia) ich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
 2. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej odbywa się za pomocą korespondencji e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel. 32 338 39 77. Można również złożyć zapytanie w formie pisemnej w Biurze Podawczym ZGM, wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
Skip to content