Lokale mieszkalne do zasiedlenia

UWAGA

Ważna informacja
dla osób
ubiegających się o wynajęcie lokalu mieszkalnego
z list rocznych,
listy wykwaterowań
oraz ubiegających się o zamianę ze względu na stan zdrowia

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Gliwicach informuje,
że podania o chęci wynajęcia lokali z prezentowanych list lokali
do zasiedlenia można składać wyłącznie w formie papierowej
poprzez złożenie
w Biurze Podawczym lub za pośrednictwem placówki
pocztowej w terminie ważności
publikowanej listy.

Od momentu opublikowania kolejnej listy
mieszkań do zasiedlenia
tj. listy mieszkań nr 4/2022 wykluczono możliwość składania
podań drogą elektroniczną z uwagi na liczne braki występujące
w składanych przez wnioskodawców podaniach.


INFORMACJA
W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA LOKALI PRZEZNACZONYCH DO ZASIEDLENIA

(TZW. DOCELOWEGO LUB NAJMU SOCJALNEGO)

Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice (t.j. Uchwała Nr XXXVI/755/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 maja 2022 roku)

O wynajęcie lokalu socjalnego lub tzw. docelowego mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają warunki:

 • należą do wspólnoty samorządowej Miasta Gliwice (zamieszkują w Gliwicach),
 • nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
 • spełniają kryteria dochodowe określone w § 3 cytowanej Uchwały.

Informujemy, iż w przypadku najmu socjalnego lokalu dochód gospodarstwa domowego (kryterium dochodowe) uzasadniający zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu (weryfikowany za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta, aktualizacji, bądź weryfikacji wniosku przed zawarciem umowy najmu socjalnego lokalu) określa się jako wartość:

a) nie przekraczającą 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

b) nie przekraczającą 50% najniższej emerytury na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku mieszkań, na które zawierane są umowy na czas nieoznaczony dochód gospodarstwa domowego (kryterium dochodowe) uzasadniający zawarcie umowy najmu (weryfikowany za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajęcie lokalu
z mieszkaniowego zasobu Miasta, aktualizacji, bądź weryfikacji wniosku przed zawarciem umowy najmu lokalu) określa się jako wartość:

a) przekraczającą 75%  i nie przekraczającą 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

b) przekraczającą 50% i nie przekraczającą 100% najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub nie przekraczającą 120% najniższej emerytury na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym przynajmniej z jedną osobą niepełnosprawną.

 

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.),
tj. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, art.30 b, art.30c, art.30e i art.30fustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 z późn.zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 • Wnioski o wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice są przyjmowane w tzw. cyklach rocznych, które trwają od 01 listopada do 31 października następnego roku.
 • Wnioski wraz z kompletem załączników określonych w formularzu wniosku, można składać do końca października każdego roku. Kompletne wnioski spełniające wszystkie kryteria są kwalifikowane na listę roczną obowiązującą od 31 marca każdego roku.
  pobierz wniosek
 • Podstawą zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest umieszczenie osób ubiegających się o lokal mieszkalny z zasobu Miasta Gliwice na listach rocznych.

Projekty list rocznych są sporządzane w terminie do 15 lutego każdego roku. Projekty list podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez ich wywieszenie w siedzibie oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Uwagi i zastrzeżenia do projektów są przyjmowane do ostatniego dnia lutego.

Listy roczne są sporządzane w terminie do 31 marca każdego roku. Listy podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni poprzez ich wywieszenie w siedzibie oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

 • Osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice, których wnioski zostały złożone do 31 października, spełniają warunki wynikające z uchwały i są przyjęte do realizacji, zostaną umieszczone na listach rocznych zgodnie z następującą kolejnością:
 1. lista roczna podstawowa (lista osób, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu),
 2. lista roczna dodatkowa (lista osób, których potrzeby mieszkaniowe
  nie są zaspokojone).
 • Osoby umieszczone na listach rocznych, zakwalifikowane do otrzymania mieszkania z mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice, jak również osoby umieszczone na liście wykwaterowań oraz osoby zakwalifikowane do zamiany mieszkania ze względu na stan zdrowia, mogą wyrażać chęć wynajęcia adresów lokali przeznaczonych do zasiedlenia, wywieszanych w postaci tzw. list mieszkań.

Listy mieszkań są wywieszane w siedzibie oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w każdy poniedziałek, pod warunkiem posiadania w dyspozycji wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia.

 • Zainteresowane osoby uprawnione, mogą wyrażać chęć wynajęcia poszczególnych adresów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia do Biura Podawczego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Plac Inwalidów Wojennych 12, w terminie ważności danej listy mieszkań (gotowe do wypełnienia druki oświadczeń są dostępne w Biurze Podawczym). Telefoniczne informacje na temat list mieszkań można uzyskać pod numerem (32) 338 39 67.
 • Dla wnioskodawców umieszczonych na listach rocznych osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice, powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może wynosić więcej, niż:
 • do 35 m2 – dla 1 osoby,
 • do 40 m2 – dla 2 osób,
 • do 45 m2 – dla 3 osób,
 • do 55 m2 – dla 4 osób,
 • do 65 m2 – dla 5 osób,
 • od 65 m2 – dla minimum 6 osób.

Gospodarstwa minimum 2-osobowe, w których osoba niepełnosprawna posiada orzeczenie
o niepełnosprawności z prawem do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, uprawnione
są do otrzymania lokalu o powierzchni użytkowej lokalu większej o 10 m2.

W przypadku wybrania lokalu o powierzchni większej, niż ta do której osoba jest uprawniona, wniosek nie będzie brany pod uwagę przy wskazaniu lokalu.   
(Obowiązuje liczba osób ujętych w wykazie osób ubiegających się o wynajęcie lokalu zamieszczonym we wniosku o wynajęcie lokalu lub w ostatnim formularzu aktualizacyjnym).

W razie zawinionej odmowy zawarcia umowy najmu wybranego przez siebie lokalu, osoba uprawniona zostanie wykreślona z listy rocznej.

Obowiązuje następująca kolejność zawierania umów najmu lokali mieszkalnych:


 • Z osobami umieszczonymi na listach wykwaterowań (które wyraziły chęć wynajęcia danego lokalu mieszkalnego),
 • Z osobami uprawnionymi do zamiany lokalu ze względu na stan zdrowia (które wyraziły chęć wynajęcia danego lokalu mieszkalnego),
 • Z osobami umieszczonymi na liście rocznej podstawowej (które wyraziły chęć wynajęcia danego lokalu mieszkalnego), które uzyskały najwyższą liczbę punktów, a w przypadku wniosków o równej liczbie punktów o kolejności decyduje data złożenia wniosku mieszkaniowego,
 • Z osobami umieszczonymi na liście rocznej dodatkowej (które wyraziły chęć wynajęcia danego lokalu mieszkalnego), które uzyskały najwyższą liczbę punktów, a w przypadku wniosków o równej liczbie punktów o kolejności decyduje data złożenia wniosku mieszkaniowego.

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych przysługuje osobom uprawnionym do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu miasta Gliwice posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności spowodowane upośledzeniem narządu ruchu.

Wnioski mieszkaniowe osób umieszczonych na listach rocznych podlegają aktualizacji raz
w roku, w terminie od 1 do 31 października, polegającej na złożeniu przez wnioskodawcę dokumentacji w celu weryfikacji spełnienia kryterium dochodowego oraz warunków określonych w uchwale. Odpowiednie do tego celu druki będą dostępne bezpośrednio przed terminem aktualizacji, w siedzibie oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Osobom, które znajdą się na projektach list rocznych oraz na listach rocznych osób zakwalifikowanych do otrzymania mieszkania z mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice, zostaną naliczone punkty zgodnie z obowiązującym załącznikiem do uchwały .Misja ZGM Gliwice

Misją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta Gliwice oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

Skip to content