Formularze – Przetarg

  Adres lokalu do przetargu

  Imię i nazwisko oferenta/ów*

  Stan cywilny*

  Adres zamieszkania oferanta/ów*

  Adres do korespondencji*

  Email*

  Nr telefonu*

  Pesel *

  Numer konta na który ma nastąpić zwrot wadium*

  Obcokrajowiec

  Imię i numer konta pełnomocnika (opcjonalnie)

  Skan pełnomocnictwa

  Skan dowodu wpłaty  Inne załączniki  Oświadczam, że nie jestem osobą wymienioną w art. 24fa.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572 i 1463) w brzmieniu „1. Wójtowie, zastępcy wójtów, radni, małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, radnych, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z wójtami, zastępcami wójtów, radnymi, nie mogą: 2) nabywać własności lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, w której wójt lub zastępca wójta pełni funkcję lub radny uzyskał mandat, ani własności lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego
  przez społeczną inicjatywę mieszkaniową będącą samorządową osobą prawną.”

   Adres lokalu do przetargu

   Nazwa firmy*

   Imię i nazwisko osoby reprezentującej*

   Adres siedziby firmy*

   Adres do korespondencji*

   Email*

   Nr telefonu*

   NIP *

   Numer konta na który ma nastąpić zwrot wadium*

   Obcokrajowiec

   Imię i nazwisko pełnomocnika (opcjonalnie)

   Pesel pełnomocnika (opcjonalnie)

   Skan pełnomocnictwa

   Skan dowodu wpłaty   Inne załączniki   Misja ZGM Gliwice

   Misją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach jest skuteczne i efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym Miasta Gliwice oraz zaspokajanie bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej.

   Skip to content