Korfantego 32A/III – 04.09.2023 r.

Prezydent Miasta Gliwice

ogłasza

w dniu 04.09.2023 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* o godz. 9.00  rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr III usytuowanego w budynku przy
al. KORFANTEGO 32A

 • FORMA ZBYCIA: Sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 29,45
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu.
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 6291/100.000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 467 i 469/3 o łącznej powierzchni 656 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00082349/3
 • UWAGI: Główny wodomierz dla nieruchomości znajduje się w piwnicy budynku przy al. Korfantego 32.
 • OBCIĄŻENIA: Nieruchomość jest wolna od obciążeń
 • PRAWA, ROSZCZENIA I UPRAWNIENIA:
 1. Uprawnienie z nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności drogi po działce nr 466, objętej księgą wieczystą nr GL1G/00041305/4, polegającej na prawie przejścia
  i przejazdu – na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiącej działkę nr 467, objętą księgą wieczystą nr GL1G/00082349/3 w zamian za utrzymanie obciążonej działki w należytym stanie i porządku.
 2. Uprawnienie z odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebność przejścia i przejazdu,
  na prawie użytkowania wieczystego położonej w Gliwicach działki gruntu numer 469/1 objętej księgą wieczystą GL1G/00028933/8, w miejscu istniejącego przejazdu, to jest przez bramę przejazdową w budynku położonym przy al. W. Korfantego numer 30 a-b oraz drogą wewnętrzną o szerokości 4,30m i długości 27,20 m, o powierzchni 116,96 m2,
  a następnie istniejącą drogą wewnętrzną przebiegającą od strony podwórza do granicy działki numer 469/2 pasem szerokości 4,30m i długości 4,00 m od strony południowo-zachodniej i długości 5,80 m od strony północno-wschodniej, o powierzchni 21,00 m2,
  na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych położonych w Gliwicach, obręb ewidencyjny Stare Miasto, działek gruntu numer 469/2 i numer 468 objętych księgą wieczystą numer GL1G/00070402/6. Przebieg służebności jest oznaczony kolorem zielonym na kopii mapy stanowiącej załącznik numer 1 do aktu notarialnego Rep. A numer 7216/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
 3. Uprawnienie z odpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przejścia i przejazdu,
  na prawie użytkowania wieczystego położonej w Gliwicach działki gruntu numer 469/1 objętej księgą wieczystą nr GL1G/00028933/8, w miejscu istniejącego przejazdu, to jest przez bramę przejazdową w budynku położonym przy al. W. Korfantego numer 30 a-b oraz drogą wewnętrzną o szerokości 4,30 m i długości 27,20 m, o powierzchni 116,96 m2, a następnie pasem szerokości 3,00 m i długości 13,00 m o powierzchni 39,00 m2
  w miejscu istniejącej drogi wewnętrznej, do granicy działki numer 466, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych położonych w Gliwicach, obręb ewidencyjny Stare Miasto, działek gruntu numer 469/3 i numer 467, objętych księgą wieczystą nr GL1G/00082349/3. Przebieg tej służebności jest oznaczony kolorem zielonym na kopii mapy stanowiącej załącznik numer 2 do aktu notarialnego Rep. A numer 7216/2013 z dnia 21 grudnia 2018 roku.

Nabywca lokalu użytkowego nr III zostanie obciążony  kosztami ustanowienia ww. służebności w wysokości 991,04 zł powiększonymi o 23% podatek VAT
w wysokości 227,94 zł, co daje łączną kwotę 1.218,98 zł.

 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na dzień 24.08.2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do dnia 21.08.2023 r. z ROM , ul. Kłodnicka 5, telefon: 32 339-29-97

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 70.300,00 zł

Wadium: 3.600,00 zł

Minimalne postąpienie: 710,00 zł

*miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy ul, Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1. wniesienie do 29.08.2023 r. wadium na konto ZGM w MILLENNIUM BANK
  70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto Zakładu). Tytuł wpłaty: (,,Przetarg-adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”).
 2. dostarczenie do dnia  29.08.2023 r.:
 • mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
 • pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
 • do Biura Podawczego następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
  a)kserokopii dowodu wpłaty wraz z pisemnymi nw. informacjami (wynikającymi z treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie:www.zgm-gliwice.pl w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/FORMULARZE-PRZETARG):
  b)numeru konta na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu;
  c)danych personalnych (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres
  e-mail do kontaktu, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób które będą brały udział w licytacji;
 1.  
  1. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność 
   z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
  2. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność
   z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.

 

 1. przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem;
 2. stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta który wygra przetarg,

– zwrotowi pozostałym oferentom którzy przetargu nie wygrają,

– przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego,

– poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości  lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32 338-39-53.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (Pl. Inw. Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione
  w Zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających
  z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
  na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych Uchwał RM w Gliwicach. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres
  e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art.6 ust.1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej,

Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo
  do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych zbieranych
  za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych
 2. do momentu jej wycofania.

Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

 

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Skip to content