Informacja dotycząca składania podań o wynajęcie lokali do remontu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach informuje, że podania o wynajęcie lokali z prezentowanych list lokali do remontu od dnia 1 czerwca 2023 roku można składać w terminie ważności publikowanej listy w formie papierowej poprzez złożenie w Biurze Podawczym lub za pośrednictwem placówki pocztowej, a w formie elektronicznej wyłącznie poprzez platformę  e-PUAP (podanie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Podania przekazane drogą mailową nie będą brane pod uwagę przy sporządzaniu listy 10 najniższych numerów wniosków osób, które ubiegały się o wynajęcie lokali do remontu.

Skip to content