Korfantego 23/3 – 08.04.2024 r.

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

w dniu 08.04.2024 r. o godz. 9.30 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4) rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku przy al. KORFANTEGO 23
________________________________________
● FORMA ZBYCIA: Sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
● POWIERZCHNIA LOKALU: 115,52 m²
● POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
● SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarnia, przedpokój
● KONDYGNACJA: I piętro
● STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu.
● UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 992/10.000
● NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 497 o powierzchni 358 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00027390/2
OBCIĄŻENIA: Nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników wieczystych działki gruntu numer 498, objętej księgą wieczystą numer GL1G/00031812/8, pasem drogi
o szerokości bramy wjazdowej numer 23 położonej w budynku przy al. Korfantego, biegnącym przez działkę gruntu numer 497, objętej niniejszą księgą wieczystą, do granicy z działką gruntu numer 498. Przebieg służebności jest oznaczony kolorem zielonym na kopii mapy stanowiącej załącznik numer 1 do aktu notarialnego z dnia 12 grudnia 2019 roku, repertorium a numer 6575/2019.
● PRAWA, ROSZCZENIA I UPRAWNIENIA: uprawnienie z nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej, polegające na prawie posadowienia na nieruchomości kontenerów na śmieci oraz wybudowaniu na ten cel boksu, a nadto na prawie przechodu i przejazdu (lecz tylko w celu budowy i remontu tego boksu) przez działkę gruntu numer 498, objętej księgą wieczystą numer GL1G/00031812/8, celem zapewnienia dostępu do tego boksu przez każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników wieczystych działki gruntu numer 497, na rzecz każdoczesnych właścicieli bądź użytkowników wieczystych działki gruntu numer 497, objętej niniejszą księgą wieczystą. Boks zostanie usytuowany w miejscu uzgodnionym pomiędzy właścicielami nieruchomości władnącej i obciążonej.
● W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na dni 15.02.2024 r. i 28.03.2024 r.
● W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się odpowiednio do dni 12.02.2024 r. i 26.03.2024 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32 339-29-97

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 583.000,00 zł
Wadium: 29.200,00 zł
Minimalne postąpienie: 5.830,00 zł
________________________________________

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
a. wniesienie do 02.04.2024 r. wadium na konto ZGM w MILLENNIUM BANK 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto Zakładu). Tytuł wpłaty: (,,Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”). Sposób określenia oferenta w tytule przelewu wadium jest wiążący.
b. okazanie na przetargu dowodu osobistego/paszportu przez uczestnika/uczestników przetargu,
c. przedłożenie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem,
d. w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
e. przedłożenie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów np. z wydruku z KRS).
f. stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności. Spóźnienie się na przetarg spowoduje wykluczenie z licytacji,
g. ponadto prosimy o przekazanie ze strony www.zgm-gliwice.pl : wypełnionego formularza elektronicznego znajdującego się w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/FORMULARZE-PRZETARG) wraz z kopią dowodu wpłaty wadium lub danych znajdujących się w formularzu mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub złożenie w wersji papierowej do Biura Podawczego.

2. Osoby, które nie spełniają warunków punktu 1 a-f nie zostaną dopuszczone do udziału w licytacji.

3. Wpłacone wadium podlega:
– zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta który wygra przetarg,
– zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają,
– przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

4. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
– zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego,
– poniesienia ewentualnych kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej oraz ustanowienia lub ujawnienia służebności

5. Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32 338-39-53.

6. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (Pl. Inw. Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych Uchwał RM w Gliwicach. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
• zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art.6 ust.1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej,
Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów
5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych
6. do momentu jej wycofania.
Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
8. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
9. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Skip to content