Jagiellonki 1/1 – 25.03.2024 r.

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza


w dniu 11.12.2023 r. o godz. 11.00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku
przy ul. JAGIELLONKI 1
________________________________________
FORMA ZBYCIA: Sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
● POWIERZCHNIA LOKALU: 88,30 m²
● POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
● SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój
● KONDYGNACJA: I piętro
● STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
● UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 34/100
● NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 64/3, 66/3 o łącznej powierzchni 975 m², obręb Łabędy, KW GL1G/00151165/4
● OBCIĄŻENIA: nieograniczona w czasie służebność przesyłu:
1. na nieruchomości objętej niniejszą KW, z ograniczeniem wykonywania na działce nr 64/1 – w zakresie odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm o długości 3,20 m wraz ze strefą ochronną (łącznie 9,00m2), polegająca w szczególności na prawie korzystania i dostępu z przebiegającego przez tę działkę urządzenia przesyłowego w celu jego prawidłowej eksploatacji, konserwacji i modernizacji oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością. Zakres obciążenia służebnością został zaznaczony na szkicu stanowiącym załącznik do aktu notarialnego z dnia 4 listopada 2021 roku, rep. A nr 4693/2021 notariusza Krzysztofa Dykacza w Gliwicach.
2. na nieruchomości objętej niniejszą KW, z ograniczeniem wykonywania na działce nr 66/3 – dla urządzeń infrastruktury technicznej w postaci rurociągu ziemnego rhdpe 40/3,7 z kablem światłowodowym o długości około 5,00 m i szerokości pasa technologicznego 1,00 m, co daje powierzchnię konieczną do objęcia służebnością wynoszącą 5,00 m2, polegająca w szczególności na prawie korzystania z przebiegających przez działkę ww. urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, konserwacji, modernizacji i remontów. Zakres obciążenia służebnością został zaznaczony na szkicu stanowiącym załącznik do aktu notarialnego z dnia 14 września 2022 roku, rep. A nr 2850/2022 notariusza Krzysztofa Dykacza w Gliwicach.
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na dzień 30.11.2023 r.
● W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do dnia 27.11.2023 r. z ROM 10, ul. Anny Jagiellonki 9, telefon: 32 234-22-89.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 243.500,00 zł
Wadium: 12.200,00 zł
Minimalne postąpienie: 2.440,00 zł
________________________________________


*miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

1. wniesienie do 05.12.2023 r. wadium na konto ZGM w MILLENNIUM BANK 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto Zakładu). Tytuł wpłaty: (,,Przetarg-adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”).
2. dostarczenie do dnia 05.12.2023 r.:
– mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
– pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
– do Biura Podawczego następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
a. kserokopia dowodu wpłaty wraz z pisemnymi nw. informacjami (wynikającymi z treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie:www.zgm-gliwice.pl w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/FORMULARZE-PRZETARG):
• oświadczenie, że osoby biorące udział w przetargu nie są osobami wymienionymi w art. 24fa.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572 z poźn. zm.)**
• numer konta na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu;
• dane personalne (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, stan cywilny) osoby/osób które będą brały udział w licytacji;
b. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
c. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.

3. przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem;
4. stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności. Spóźnienie się na przetarg spowoduje wykluczenie z licytacji.

** Art. 24fa. 1. Wójtowie, zastępcy wójtów, radni, małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, radnych, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z wójtami, zastępcami wójtów, radnymi, nie mogą:
2) nabywać własności lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, w której wójt lub zastępca wójta pełni funkcję lub radny uzyskał mandat, ani własności lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego przez społeczną inicjatywę mieszkaniową będącą samorządową osobą prawną.


OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.
Wpłacone wadium podlega:
– zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta który wygra przetarg,
– zwrotowi pozostałym oferentom którzy przetargu nie wygrają,
– przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
– zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego,
– poniesienia ewentualnych kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej oraz ustanowienia lub ujawnienia służebności.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32 338-39-53.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (Pl. Inw. Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych Uchwał RM w Gliwicach. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
• zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art.6 ust.1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej,
Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów
5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo
do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych
6. do momentu jej wycofania.
Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
8. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
9. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

Skip to content