Gierymskiego 58/9

Prezydent Miasta Gliwice

ogłasza

w dniu 25.07.2022 r. o godz. 12.00 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku
przy ul. GIERYMSKIEGO 58

 

 • FORMA ZBYCIA: Sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 36,79 m2
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój
 • KONDYGNACJA: II piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 7/100
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 290 o powierzchni 160 m2, obręb Zatorze,
  KW GL1G/00025248/8
 • OBCIĄŻENIA: Nieruchomość wolna jest od obciążeń
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na dzień 14.07.2022 r. W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do dnia 12.07.2022 r.
  z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32 444-29-16.

 CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 141.700,00 zł

Wadium: 14.200,00 zł

Minimalne postąpienie: 1.420,00 zł

* miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1. wniesienie do 19.07.2022 r. wadium na konto ZGM w MILLENNIUM BANK S.A.
  nr 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331
  (decyduje data wpływu wadium na konto Zakładu). Tytuł wpłaty: („Przetarg-adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”).
 2. dostarczenie do dnia 19.07.2022 r.:

– mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub

– pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub

– do Biura Podawczego następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:

 1. kserokopii dowodu wpłaty wraz z pisemnymi informacjami (wynikającymi z  treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie:www.zgm-gliwice.pl w zakładce FORMULARZE/ SPRZEDAŻ/formularze zgłoszenia udziału w przetargu) o:
  • numerze konta na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu;
  • danych personalnych (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób które będą brały udział w licytacji;
 2. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność
  z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
 3. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność
  z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników
  o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy,
  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.
 4. zachowanie reżimu sanitarnego tj.: zachowanie dystansu społecznego, zastosowanie się do innych zaleceń komisji przetargowej,
 5. przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub
  z notarialnie poświadczonym podpisem;
 6. stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta który wygra przetarg,

 • zwrotowi pozostałym oferentom którzy przetargu nie wygrają,
 • przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego,

– poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości
   lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32 338-39-53.

 

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (Pl. Inw. Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi
  i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione
  w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności
  w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia
  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych Uchwał RM w Gliwicach. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.

Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:

 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres
  do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • Zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art.6 ust.1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie
  do informacji publicznej,
 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania,
  a także usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.

Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego
na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane  z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne
z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Skip to content