Zygmunta Starego 37C/8

Prezydent Miasta Gliwice

ogłasza

w dniu 24.10.2022 r. o godz. 11.15  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4) rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku
przy ul. ZYGMUNTA STAREGO 37C

 • FORMA ZBYCIA: Sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 25,46 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – pomieszczenie gospodarcze: 12,56 m2, komórka; 2,11 m2
 • SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, wc, przedpokój, komórka
 • KONDYGNACJA: I piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 125/1.000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 1545/1, 1546, 1551 o łącznej powierzchni
  782 m², obręb Nowe Miasto, KW GL1G/00035208/9
 • OBCIĄŻENIA:
 1. Nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu na działce nr 1545 (aktualnie 1545/1 i 1545/2) wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą nr GL1G/00035208/9, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działek oznaczonych numerami 1539/1 i 1543/1, stanowiących nieruchomość objętą księgą wieczystą nr GL1G/00106006/2 oraz działki nr 1543/2, objętej księgą wieczystą GL1G/00035592/7. Przedmiotowa droga biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1545 (aktualnie 1542/2) z działką nr 1977 i stanowi pas o szerokości około
  4 metrów i długości około 8 metrów oraz wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 1544/3 z działką nr 1543/2 i stanowi pas o szerokości około 4 metrów
  i długości około 15 metrów.
 2. Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 1546 wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą KW GL1G/00035208/9 w zakresie przewodów wodociągowych o średnicy 63 mm o długości 3,79 m, o średnicy 50 mm o długości 4,57 m oraz o średnicy 40 mm o długości 5,95 m wraz ze związaną
  z nimi strefą ochronną, zatem o łącznej powierzchni gruntu objętego służebnością wynoszącej 27,11 m2 oraz na działce nr 1551, wchodzącej w skład nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą w zakresie sieci wodociągowej o średnicy 63 mm o długości 5,23 m wraz ze strefą ochronną, zatem o łącznej powierzchni gruntu objętego służebnością wynoszącej 10,68 m2 – gdzie całkowita powierzchnia gruntu, którą obejmuje służebność przesyłu na działkach oznaczonych numerami 1546 i 1551 wynosi 37,79 m2, polegająca w szczególności na: prawie korzystania z przebiegających przez te działki urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym dokonywania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie większych niż wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością.
 3. Nieograniczona w czasie służebność przejścia i przejazdu o następującym przebiegu:
  – wzdłuż północnej granicy działki nr 1545/2 objętej księgą wieczystą numer GL1G/00032497/0 z działką nr 1545/1 (pas o szerokości ok. 3,5 m i długości 7,5 m w miejscu istniejącej drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltem),

– wzdłuż północnej granicy działki nr 1544/3 objętej księgą wieczystą numer GL1G/00032010/3 z działką nr 1546 w kierunku budynku Zygmunta Starego 37C (pas o szerokości ok. 3,5 m i długości 16 m w miejscu istniejącej drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltem),

– po działce nr 1546 objętej niniejszą księgą wieczystą wzdłuż południowej granicy działki w kierunku budynku Zygmunta Starego 37B ( pas o szerokości ok. 3,5 m i długości ok. 9,5 m) i po działce nr 1544/1 objętej księgą wieczystą numer GL1G/00032010/3 równolegle do budynku garaży usytuowanych na działce numer 1541, na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiącej działki numer 1541 i 1547, objęte księgą wieczystą numer GL1G/00040548/2

 

 • UPRAWIENIA:
 1. Na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali usytuowanych na nieruchomości Zygmunta Starego 37C została ustanowiona służebność polegająca na obciążeniu działek nr 1545/2, 1544/3, obręb Nowe Miasto, zapisanych w KW GL1G/00032010/3 położonych na płn. od ul. Nowy Świat odpłatną, nieograniczoną w czasie służebnością przejścia i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu, pod warunkiem ich wyodrębnienia. Przedmiotowa nieruchomość biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1545/2 z działką nr 1545/1 i stanowi pas o szerokości ok. 3,5 m i długości ok. 7,5 m oraz wzdłuż północnej granicy działki nr 1544/3 z działką nr 1546 w kierunku budynku Zygmunta Starego 37C i stanowi pas o szerokości 3,5 m i długości 16,00 m, w miejscu istniejącej drogi o nawierzchni utwardzonej asfaltem. W związku z powyższym  nabywca nieruchomości zobowiązany będzie uiścić jednorazową opłatę w wysokości 085,89 zł (brutto).
 2. Uprawnienie z nieograniczonej w czasie służebności przechodu i przejazdu na działce nr 1552/3, wchodzącej w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą GL1G/00019838/6, na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych działek oznaczonych numerami 1545 (aktualnie 1545/1 i 1545/2) i 1546, wchodzących w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą
  nr GL1G/00035208/9.
 • W NIERUCHOMOŚCI FUNKCJONUJE WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na dzień 11.10.2022 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do dnia 07.10.2022 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32 339-29-92.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 107.500,00 zł

Wadium: 10.800,00 zł

Minimalne postąpienie: 1.080,00 zł

*miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej
www.zgm-gliwice.pl/aktualności) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy ul, Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1. wniesienie do 18.10.2022 r. wadium na konto ZGM w MILLENIUM BANK 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto Zakładu). Tytuł wpłaty: (,,Przetarg-adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”).
 1. dostarczenie do dnia  18.10.2022 r.:
 • mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
 • pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
 • do Biura Podawczego następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
  1. kserokopii dowodu wpłaty wraz z pisemnymi nw. informacjami (wynikającymi z treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie:www.zgm-gliwice.pl w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/FORMULARZE-PRZETARG):
 • numerze konta na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu;
 • danych personalnych (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób które będą brały udział w licytacji;
  1. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność  z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
  2. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczony za zgodność    każdego ze wspólników oraz doświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.
 1. przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem;
 2. stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta który wygra przetarg,

– zwrotowi pozostałym oferentom którzy przetargu nie wygrają,

– przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego,

– poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości  lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32 338-39-53.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (Pl. Inw. Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione
  w Zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych Uchwał RM w Gliwicach. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art.6 ust.1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej,

Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo
  do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych zbieranych
  za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych
 2. do momentu jej wycofania.

Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji                                    w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Skip to content