Zygmunta Starego 34/I

Prezydent Miasta Gliwice
ogłasza

w dniu 02.10.2023 r. o godz. 10.30 w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr I usytuowanego w budynku przy ul. ZYGMUNTA STAREGO 34
________________________________________
• FORMA ZBYCIA: Sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
• POWIERZCHNIA LOKALU: 494,00 m2
• POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
• SKŁAD LOKALU: 12 pomieszczeń, 2 wc, 8 korytarzy
• KONDYGNACJA: parter
• STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
• UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 574/1.000
• NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 1450, 1460/2 o łącznej powierzchni 1465 m2, obręb Nowe Miasto, KW GL1G/00046913/4
• OBCIĄŻENIA: W dziale III księgi wieczystej wpisane są następujące służebności:
1. Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 1460, objętej niniejszą księgą wieczystą, polegająca na prawie korzystania z części obciążonej nieruchomości w pasie odpowiadającym długości i szerokości urządzeń ciepłowniczych na niej posadowionych, wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach w rozumieniu art. 49 par. 1 kc i stanowiących jej własność, w celu korzystania z tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działkę numer 1460/2 objętą niniejszą księgą wieczystą, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do aktu notarialnego Rep. A nr 3700/2018 z dnia 18.07.2018r. Zastępca notarialny Aleksandra Jaskulska, zastępująca notariusz Iwonę Samorzewską, zaznaczona kolorem niebieskim, za jednorazową odpłatnością, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1460/1 objętej księgą wieczystą
nr GL1G/00138815/9.
3. Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na nieruchomości objętej niniejszą księgą wieczystą, z ograniczeniem wykonywania na działce nr 1460/2
– w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm o długości 7,20 m oraz przewodu wodociągowego o średnicy 40 mm o długości 25,63 m wraz ze strefą ochronną o szerokości pasa po 1,00 m z każdej strony urządzenia, co daje powierzchnię gruntu objętego służebnością wynoszącą 68,89 m2, polegająca w szczególności na: prawie korzystania z przebiegających przez tę działkę urządzeń przesyłowych wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich prawidłowej eksploatacji, w tym dokonywania przeglądów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak również wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie większych niż wymienione wyżej oraz na powstrzymywaniu się przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu objętego służebnością, z zastrzeżeniem, że zachowana zostanie istniejąca zabudowa na nieruchomości, a także z zastrzeżeniem obowiązku każdorazowego informowania właściciela nieruchomości o zamiarze wykonania planowanych prac remontowych lub modernizacyjnych, a w przypadku konieczności usunięcia nagłej awarii
– do niezwłocznego zawiadomienia właściciela o tymże fakcie po usunięciu awarii, a ponadto, w każdym z ww. przypadków, do przywracania terenu do stanu poprzedniego po zakończeniu prac. Zakres obciążenia służebnością został zaznaczony na szkicu stanowiącym załącznik do aktu notarialnego z dnia 4 listopada 2021 roku, Rep. A nr 4693/2021 notariusza Krzysztofa Dykacza w Gliwicach.
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na dzień 23.08.2023 r. i 19.09.2023 r .
• W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się odpowiednio do dni 21.08.2023 r. i 15.09.2023 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32 339-29-97.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 977.400,00 zł
Wadium: 50.000,00 zł
Minimalne postąpienie: 9.780,00

________________________________________
* miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy ul, Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:
1. wniesienie do 26.09.2023 r. wadium na konto ZGM w MILLENNIUM BANK 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto Zakładu). Tytuł wpłaty: (,,Przetarg-adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”).
2. dostarczenie do dnia 26.09.2023 r.:
– mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
– pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
– do Biura Podawczego następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
a. kserokopii dowodu wpłaty wraz z pisemnymi nw. Informacjami (wynikającymi z treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie:www.zgm-gliwice.pl w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/ FORMULARZE-PRZETARG):
 numerze konta na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu;
 danych personalnych (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób które będą brały udział w licytacji;
b. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność
z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
c. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność
z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.

3. przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem;
4. stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.
Wpłacone wadium podlega:
– zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta który wygra przetarg,
– zwrotowi pozostałym oferentom którzy przetargu nie wygrają,
– przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
– zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego,

– poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32 338-39-53.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (Pl. Inw. Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych Uchwał RM w Gliwicach. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
• zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art.6 ust.1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej,
Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów
5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.
Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Skip to content