Ziemowita 1 garaż nr 3 – 10.10.2022 r.

Prezydent Miasta Gliwice

ogłasza

w dniu 10.10.2022 r. o godz. 9.45  w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż garażu nr 3 usytuowanego w rejonie ul. ZIEMOWITA 1

 • FORMA ZBYCIA: Sprzedaż garażu wraz z oddaniem ułamkowej części działki
  w użytkowanie wieczyste na 99 lat
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 27,17 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
 • KONDYGNACJA: parter
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 40/100
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 1478 o powierzchni 192 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00039425/4
 • UPRAWNIENIA: Działka nr 1479 o powierzchni 1068 m², obręb Stare Miasto, położona przy Ziemowita 1, KW GL1G/00038586/3 zostanie obciążona odpłataną, nieograniczoną w czasie służebnością polegającą na prawie przechodu i przejazdu
  w miejscu istniejącego przejazdu, pasem szerokości 5 m, długości ok. 25,5 m, biegnącym wzdłuż granicy z działką 1477/1 od ul. Ziemowita do granicy z działką 1478, na rzecz każdoczesnych właścicieli garażu nr 3 znajdującego się w budynku posadowionym na nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 1478, obręb Stare Miasto, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00039425/4. Służebność zostanie ustanowiona z chwilą wyodrębnienia i sprzedaży tego garażu. Nabywca garażu nr
  3 zobowiązany będzie do zapłaty kwoty 8.415,05 zł brutto (w tym podatek VAT wg stawki 23% w kwocie 1.573,55 zł), obejmującej jednorazową opłatę za ustanowienie służebności oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego określającego jej wartość, przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
 • Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonej w oparciu o wylicytowaną wartość udziału: 1% w przypadku niewykorzystywania nieruchomości na działalność gospodarczą; 3% w przypadku wykorzystywania nieruchomości na działalność gospodarczą.
 • WARUNKI ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT: Art. 71-78 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na dzień 26.09.2022 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do dnia 22.09.2022 r. z ROM 3, ul. Pszczyńskiej 44c, telefon: 32 339-29-92.

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 21.300,00 zł

w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto + 23% VAT: 5.831,00 zł + 1.341,13 zł

cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 7.172,13 zł

Wadium: 4.200,00 zł

Minimalne postąpienie: 220,00 zł

*miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej
www.zgm-gliwice.pl/aktualności) oraz
na drzwiach siedziby ZGM przy ul, Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1. wniesienie do 04.10.2022 r. wadium na konto ZGM w MILLENIUM BANK 70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto Zakładu). Tytuł wpłaty: (,,Przetarg-adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”).
 1. dostarczenie do dnia  04.10.2022 r.:
 • mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
 • pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
 • do Biura Podawczego następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
  1. kserokopii dowodu wpłaty wraz z pisemnymi nw. informacjami (wynikającymi z treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie:www.zgm-gliwice.pl w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/FORMULARZE-PRZETARG):
 • numerze konta na które ma zostać zwrócone wadium,
  w przypadku nie wygrania przetargu;
 • danych personalnych (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres
  e-mail do kontaktu, stan cywilny, seria i nr dowodu osobistego) osoby/osób które będą brały udział w licytacji;
  1. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność  z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
  2. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczony za zgodność    każdego ze wspólników oraz doświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.
 1. przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem;
 2. stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta który wygra przetarg,

– zwrotowi pozostałym oferentom którzy przetargu nie wygrają,

– przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego,

– poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości  lokalowej.

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32 338-39-53.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (Pl. Inw. Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione
  w Zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających
  z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
  na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych Uchwał RM w Gliwicach. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres
  e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art.6 ust.1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej,

Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo
  do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych zbieranych
  za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych
 2. do momentu jej wycofania.

Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Skip to content