Toszecka 67/II – 09.10.2023 r.

Prezydent Miasta Gliwice

ogłasza

w dniu 09.10.2023 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy Placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)* o godz. 12.30 rozpocznie się V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr II usytuowanego w budynku przy
ul. TOSZECKIEJ 67

 • FORMA ZBYCIA: Sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
 • POWIERZCHNIA LOKALU: 151,38 m²
 • POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
 • SKŁAD LOKALU: 10 pomieszczeń, 3 korytarze, łazienka z wc
 • KONDYGNACJA: I piętro
 • STAN TECHNICZNY LOKALU: lokal do generalnego remontu
 • UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI: 444/1.000
 • NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 649 i 650 o łącznej powierzchni 1084 m², obręb Kłodnica, KW GL1G/00036363/0.
 • UWAGI: Przez działkę nr 650 przebiega m. in. gazociąg Gw400CN1, 6MPa, dla którego została wyznaczona strefa ochronna, obejmująca część budynku przy ul. Toszeckiej 67. Ponadto na działce nr 650 zlokalizowana jest kanalizacja sanitarna ksB 150 mm, będąca w administrowaniu PWiK Gliwice. Działka nr 650 jest też przedmiotem umowy dzierżawy, zawartej na czas nieoznaczony.
 • OBCIĄŻENIA: nieruchomość gruntowa obejmująca działki nr 649 i 650, obręb Kłodnica, położona przy ul. Toszeckiej 67 w Gliwicach, dla której prowadzona jest księga wieczysta
  nr GL1G/00036363/0:
 1. zostanie obciążona nieodpłatną, nieograniczoną w czasie służebnością polegającą na prawie przechodu i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu po działce nr 650, obręb Kłodnica, pasem zbliżonym do prostokąta o szerokości ok. 7 m i długości ok. 8 m, biegnącym od ul. Toszeckiej wzdłuż granic z działkami nr 648 oraz 651, obręb Kłodnica, na rzecz każdoczesnych właścicieli garażu nr 2 posadowionego na nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 651, obręb Kłodnica, położonej przy ul. Toszeckiej w Gliwicach, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00039085/8, z chwilą wyodrębnienia i sprzedaży pierwszego lokalu z nieruchomości przy ul. Toszeckiej 67, pod warunkiem wyodrębnienia garażu. Roszczenie o wpis ww. służebności po spełnieniu warunku ustanowienia odrębnej własności garażu nr 2 zostanie ujawnione w księdze wieczystej nr GL1G/00036363/0.
 2. zostanie obciążona nieodpłatną, nieograniczoną w czasie służebnością polegającą na prawie przechodu i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu po działce nr 650, obręb Kłodnica, pasem zbliżonym do prostokąta o szerokości ok. 4 m i długości ok. 18 m, biegnącym od ul. Toszeckiej wzdłuż granicy z działką nr 648, obręb Kłodnica, na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 648, obręb Kłodnica, położonej przy ul. Toszeckiej w Gliwicach, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00033910/9, z chwilą wyodrębnienia i sprzedaży pierwszego lokalu z nieruchomości przy ul. Toszeckiej 67.
 3. została obciążona odpłatną, nieograniczoną w czasie służebnością polegającą na prawie przechodu i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu po działce nr 650, obręb Kłodnica, pasem szerokości ok. 4 m, długości ok. 17 m, biegnącym od ul. Toszeckiej wzdłuż granicy z działką nr 648, obręb Kłodnica, i dalej wzdłuż granicy z działką 648 pasem rozszerzającym się od ok. 4 do ok. 7 m o długości ok. 4,5 m, a następnie pasem o długości ok. 5,5 m i szerokości ok. 7 m wzdłuż granic z działkami nr 648 i 651, obręb Kłodnica, na rzecz każdoczesnych właścicieli garażu nr 3 objętego księgą wieczystą
  nr GL1G/00041296/7, posadowionego na nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 651, obręb Kłodnica, położonej przy ul. Toszeckiej w Gliwicach, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00039085/8.
 4. została obciążona odpłatną, nieograniczoną w czasie służebnością polegającą na prawie przechodu i przejazdu w miejscu istniejącego przejazdu po działce nr 650, obręb Kłodnica, pasem szerokości ok. 4 m, długości ok. 17 m, biegnącym od ul. Toszeckiej wzdłuż granicy z działką nr 648, obręb Kłodnica, i dalej wzdłuż granicy z działką 648 pasem rozszerzającym się od ok. 4 do ok. 7 m o długości ok. 4,5 m, a następnie pasem o długości ok. 5,5 m i szerokości ok. 7 m wzdłuż granic z działkami nr 648 i 651, obręb Kłodnica, na rzecz każdoczesnych właścicieli garażu nr 4 objętego księgą wieczystą
  nr GL1G/00041295/0, posadowionego na nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 651, obręb Kłodnica, położonej przy ul. Toszeckiej w Gliwicach, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00039085/8.
 • W przetargach ogłoszonych na dni: 03.04.2023 r., 22.05.2023 r., 17.07.2023 r.,
  08.2023 r. nie wyłoniono nabywcy
 • Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na dzień 29.09.2023 r.
 • W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do dnia 26.09.2023 r. z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32 444-29-16

 

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 199.500,00 zł

Wadium: 10.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 2.000,00 zł

*miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności) oraz
na drzwiach siedziby ZGM przy ul, Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST:

 1. wniesienie do 03.10.2023 r. wadium na konto ZGM w MILLENNIUM BANK
  70 1160 2202 0000 0005 0719 0331 (decyduje data wpływu wadium na konto Zakładu). Tytuł wpłaty: (,,Przetarg-adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”).
 2. dostarczenie do dnia  03.10.2023 r.:
 • mailem na adres przetargi@zgm.gliwice.eu lub
 • pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki do ZGM) lub
 • do Biura Podawczego następującego kompletu dokumentów lub ich skanów:
  1. kserokopia dowodu wpłaty wraz z pisemnymi nw. informacjami (wynikającymi z treści formularza zgłoszeniowego do przetargu, który znajduje się na stronie:www.zgm-gliwice.pl w zakładce SPRZEDAŻ/ PRZETARGI/FORMULARZE-PRZETARG):
 • oświadczenie, że osoby biorące udział w przetargu nie są osobami wymienionymi w art. 24fa.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572)**
 • numer konta na które ma zostać zwrócone wadium,
  w przypadku nie wygrania przetargu;
 • dane personalne (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres
  e-mail do kontaktu, stan cywilny) osoby/osób które będą brały udział
  w licytacji;
  1. w przypadku spółek prawa handlowego – poświadczonego za zgodność 
   z oryginałem aktualnego odpisu z KRS;
  2. w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczonych za zgodność
   z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników oraz oświadczeń wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie w procesie zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z nich.

 

 1. przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem;
 2. stawienie się przed rozpoczęciem przetargu w celu weryfikacji powyższych dokumentów i podpisania listy obecności. Spóźnienie się na przetarg spowoduje wykluczenie z licytacji.

** Art. 24fa. 1. Wójtowie, zastępcy wójtów, radni, małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, radnych,
a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z wójtami, zastępcami wójtów, radnymi, nie mogą:

2) nabywać własności lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, w której wójt lub zastępca wójta pełni funkcję lub radny uzyskał mandat, ani własności lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego przez społeczną inicjatywę mieszkaniową będącą samorządową osobą prawną.

OSOBY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WW. WARUNKÓW NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W LICYTACJI.

Wpłacone wadium podlega:

– zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez oferenta który wygra przetarg,

– zwrotowi pozostałym oferentom którzy przetargu nie wygrają,

– przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, uchyli się do zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w terminie do 45 dni od daty przetargu. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu jest zaksięgowanie ceny sprzedaży nieruchomości na koncie ZGM w terminie poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego,

– poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości  lokalowej oraz ustanowienia lub ujawnienia służebności

Ogłoszenie, rzut lokalu i fotografie umieszczone są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32 338-39-53.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ USTAWOWYCH 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (Pl. Inw. Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.
 2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione
  w Zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków i uprawnień wynikających
  z przepisów prawa, w związku z realizacją zadań wynikających ze statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w szczególności w celu: prowadzenia postępowania przetargowego na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań
  na zbycie nieruchomości, ustawy o własności lokali, oraz stosownych Uchwał RM w Gliwicach. Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są również w celu:
 • sprawniejszej komunikacji z klientami ZGM – podanie danych kontaktowych (numer telefonu, adres
  e-mail, adres do korespondencji) jest dobrowolne i podanie tych danych traktowane jest jak zgoda na ich wykorzystanie, a ich niepodanie nie niesie za sobą żadnych konsekwencji,
 • zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwiania spraw, co wynika z art.6 ust.1 pkt 3) lit e) ustawy o dostępie do informacji publicznej,

Niepodanie danych lub podanie danych niepełnych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołać skutki wynikające wprost z przepisów

 1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przysługuje prawo
  do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) ich lub ograniczenia ich przetwarzania, a także usunięcia (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku danych osobowych zbieranych
  za zgodą można cofnąć zgodę, a wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych
 2. do momentu jej wycofania.

Przysługujące uprawnienia można realizować poprzez złożenie w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej pisma w formie tradycyjnej opatrzonego podpisem lub wysłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W sytuacji gdy przepisy szczególne wprowadzać będą dodatkowe wymogi związane z realizacją wyżej wymienionych uprawnień – zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  w tym innym jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

Skip to content