Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi

Szczegółowe zasady dot. warunków przyznania świadczenia, jego wysokości, warunków przedłużania wypłaty świadczenia, wzoru wniosku, określono w:

  • Ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.);
  • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1020);
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 608 z późn. zm.);

Kto może otrzymać świadczenie?

 

Każdy podmiot, a w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium RP  z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP oraz nieposiadającym obywatelstwa ukraińskiego małżonkom obywateli Ukrainy, o ile przybyli oni na terytorium RP  z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa)
Co trzeba zrobić aby otrzymać świadczenie?Należy złożyć stosowny wniosek
Gdzie znajdę wniosek?Wniosek dostępny jest na stronie www.zgm-gliwice.pl oraz w holu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach (Plac Inwalidów Wojennych 12)
Jak prawidłowo wypełnić wniosek?Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola oznaczone gwiazdką (*). Do wniosku należy dołączyć „Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania”, osobną dla każdej osoby objętej zakwaterowaniem i wyżywieniem
Jakie dane należy podać we wniosku?

1.     imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek

2.     PESEL lub NIP składającego wniosek

3.     numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie

4.     adres poczty elektronicznej i numer telefonu osoby składającej wniosek

5.     wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania

6.     imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL

7.     adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie

8.     oświadczenia składającego wniosek (o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia; że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia; że dane zawarte we wniosku są prawdziwe; że za okres wskazany w pkt. 5 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem) – składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wnioski można składać w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej:

• osobiście lub drogą korespondencyjną:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. Plac Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, środa – godz. od  7.30 do 15.30

czwartek – godz. od  7.30 do 17.00

piątek – godz. od  7.30 do 14.00

• elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego

Na jaki okres przyznawane jest świadczenie?Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP
Czy Gmina będzie weryfikować mój wniosek?Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia
W jakiej kwocie przyznawane jest świadczenie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie

Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:

• zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;

• gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca

Czy mogę uwzględnić od razu kolejny okres wypłaty świadczenia?Nie, świadczenie wypłacane jest z dołu, licząc od dnia 24 lutego 2022 roku. Wnioskować można więc o wypłatę świadczenia maksymalnie do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku
Kiedy świadczenie nie przysługuje?

1. Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

• za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,

• za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, otrzymał dodatkowe wynagrodzenie (w tym za wynajem),

• warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi,

• we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę

2. Świadczenie pieniężne nie przysługuje w przypadku obywateli Ukrainy posiadających:

•  zezwolenie na pobyt stały,

• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

• zezwolenie na pobyt czasowy,

• status uchodźcy,

• ochronę uzupełniającą,

• zgodę na pobyt tolerowany;

oraz którzy:

• złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,

• zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej na

podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r. poz. 583) lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą

Kiedy mogę złożyć wniosek?

Wniosek obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie oraz wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia 1 lipca 2022 roku należy złożyć do dnia 31 lipca 2022 roku.

Wniosek obejmujący okres po dniu 1 lipca 2022 roku należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

W przypadku niedotrzymania powyższych terminów wniosek pozostanie bez rozpatrzenia

Wzór wniosku, na podstawie którego będzie wypłacane świadczenie opublikowano 16 marca  w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20240000297/O/D20240297.pdf

Skip to content