Przypomnienie o konieczności dokonania aktualizacji (dotyczy WYŁĄCZNIE osób, które złożyły wnioski do dnia 31 grudnia 2005 roku)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przypomina

Zgodnie z Uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gliwice Uchwała Nr XXXVI/755/2022 Rady Miasta Gliwice z dnia 12 maja 2022 roku), w dniach od 1 lutego 2024 roku do 29 lutego 2024 roku zostanie przeprowadzona aktualizacja wniosków osób, ubiegających się o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu.

Wzywa się wszystkie osoby, które ubiegają się o wynajęcie mieszkania do remontu (dotyczy WYŁĄCZNIE osób, które złożyły wnioski do dnia 31 grudnia 2005 roku), do dokonania obowiązku aktualizacyjnego, potwierdzającego chęć dalszego ubiegania się o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu.

Druki oświadczeń aktualizacyjnych obowiązujące w roku 2024 dostępne będą:

  • w holu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Plac Inwalidów Wojennych 12,
  • na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej www.zgm-gliwice.pl.

Wypełnione i podpisane (czytelnym podpisem, zawierającym imię i nazwisko Wnioskodawcy) oświadczenia należy składać w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach z siedzibą przy Placu Inwalidów Wojennych 12 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia aktualizacyjne przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

Osoby, które nie zaktualizują złożonego wniosku, zostaną wykreślone z rejestru bez odrębnego powiadomienia.

 

Skip to content